Høreværn

Ny national kortlægning af vejstøj

Den seneste nationale støjkortlægning baseret på data fra 2012 er netop afsluttet. Kortlægningen af vejstøj viser, at ca. 723.000 boliger her i landet er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB. Heraf er ca. 141.000 boliger stærkt støjbelastede, dvs. at lydniveauet er 10 dB højere end grænseværdien – altså 68 dB eller endnu højere.

Resultaterne tyder på, at der har været en gunstig udvikling i støjbelastningen fra 2007 til 2012. Antal boliger over den vejledende grænseværdi på 58 dB er 8 % lavere i den nye kortlægning i forhold til kortlægningen fra 2007. Antal stærkt støjbelastede boliger er tilsvarende 26 % lavere end i 2007.

Set over en længere årrække har antallet af støjbelastede boliger været stabilt. I 2001 blev antallet opgjort til 705.000 boliger over grænseværdien. Ved opgørelsen i 2007 var der en stigning til 785.000, og nu i 2012 ser det ud til, at der er sket et lille fald og antallet er tilbage på samme niveau som i 2001.

Det er dog vigtigt at konklusioner om udviklingen i antallet af støjbelastede boliger drages med forbehold. Generelt skal der tages højde for usikkerheder ved indsamling og omregning af data, desuden er metoderne til kortlægning og beregning af støj forbedret gennem det seneste årti, hvorfor der er anvendt forskellige metoder i henholdsvis 2001, 2007 og 2012.

Kortlægningen som gennemføres hvert femte år er baseret på de data, der blev indsamlet i forbindelse med den strategiske EU kortlægning af støj i 2012, som blev gennemført af Vejdirektoratet og kommunerne i hovedstadsområdet samt Odense, Aarhus og Aalborg. Derudover er der foretaget supplerende kortlægninger i en række byer som er anvendt ved omregningen til en opgørelse på nationalt niveau.

De supplerende støjkortlægninger er foretaget med Tetraplans GIS-baserede støjmodel, MapNoise, som kombinerer den fællesnordiske støjberegningsmetode Nord2000 med digitale kort- og registeroplysninger. Støjkortlægningen er udførrt af Tetraplan på vegne af Miljøstyrelsen.

Læs rapporten