Vejskilt - by slut

Skolelukninger og transport

Transport af elever til nye skoler kan blive så dyrt, at de penge man sparer på at lukke en skole, bliver ædt op

Geografiske informations systemer
Med enkle oplysninger - som hvor eleverne bor, og hvor de kan gå i skole, kan vi beregne behovet for transport ved forskellige løsninger. Vi kan også beregne, hvordan forskellige løsninger kan passes ind i den eksisterende kollektive trafik.

En anden mulighed er, at vi kan sammenligne elevernes bopæl med hvor skolerne ligger, og beregne hvad man skal gøre for at minimere transporten. Det samme kan selvfølgelig også gøres for skolernes ansatte.

I en lang række tilfælde, har vi udført denne type af beregninger i forbindelse med andre emner i regional og kommunal planlægning.

Borgerdeltagelse
Skolelukninger vil som oftest kræve en høringsperiode. Vi har erfaring med at bistå ved høringsprocesser og inddragelse af borgere i offentlige planlægnings- og beslutningsprocesser.

Vi kan også tilbyde internet-baserede spørgeskema undersøgelser og opsætning af diskussions blogs etc. På alle måder kan vi bakke kommunen op med saglig, konkret viden og procesforståelse i en ofte konfliktfyldt beslutningssituation.

Koordination med den kollektive trafik
Transport til og fra undervisningsinstitutioner spiller en meget stor rolle i det samlede kollektive trafikbillede. Et lokalt kollektivt trafiksystem oplever sine største belastninger morgen og eftermiddag, hvor skoleelever og studerende skal til og fra undervisning.

Der er sjældent meget plads i busserne. Hvis der skal sættes ekstra køretøjer ind, kan vi beregne, hvor de er nødvendige, og hvordan de kan sættes ind med størst effekt og lavest mulige omkostninger.

Vores erfaring kan også udnyttes til "demand management". Vi kan vise, hvordan man få mere transport for samme penge, ved f eks at forskyde mødetider, koordinere og planlægge forskellige transportbehov på institutionerne i kommunen, og måske ligefrem udnytte en væsentlig omlægning af en skolestruktur til at skabe bedre, hurtigere og billigere kollektiv trafik for alle i kommunen.

Økonomi
Desværre er transportområdet, som en kommunal omkostningsfaktor ofte undervurderet. Transport er ofte en aktivitet, der går "på tværs" af forskellige kommunale sektorer, og derfor kan det være vanskeligt at få et samlet overblik.

Det kan være meget dyrt, at indsætte ekstra busser i den kollektive trafik eller i "lukkede" skolekørsler. Afhængig af markedsforhold, eksisterende kontrakter og muligheder for at koordinere transport til og fra skole med andre kommunale kørsler - og/eller den øvrige kollektive trafik - kan man se omkostninger fra nogle hundrede tusinder per bus om året til i omegnen af en million kroner.

Det siger sig selv, at hvis man lukker en skole og så skal betale for transport, der befinder sig i den dyre ende, så er der ikke mange skolelukninger, der kan give den besparelse, der skal til, for at besparelserne ikke bliver ædt op af ekstra transportomkostninger.

Dimensionering
Det er typisk sådan, at når man vil ændre en skolestruktur, kan nogle ændringer gennemføres uden at give transportproblemer. Andre ændringer kræver, at man er meget omhyggelig. Det gælder f. eks. når:

  • man vil flytte mange elever i områder med lille/ingen overskudskapacitet i den eksisterende kollektive trafik,
  • man spare relativt lidt ved at lukke en skole,
  • elever i de første klassetrin skal gå i skole længere væk end få kilometre fra, hvor de bor.

I sådan nogle tilfælde er der brug for, at man gør sit planlægningsarbejde grundigt, hvis man ikke vil risikere at træffe beslutninger, der senere viser sig at fejlagtige.

Et kommunalt helhedssyn
Transport af skoleelever involverer i de fleste tilfælde flere af en kommunes sektorer. Skolekort til den kollektive transport er en udgift for "skole forvaltningen", men en indtægt for den "tekniske forvaltning", der så skal betale kollektive transport som eleverne benytter. Den sociale sektor i en kommune vil skulle betale for transport af elever, når særlige sociale hensyn tilsiger det. Noget helt tredje gør sig gældende, hvis skoleeleverne bruger en bus betalt af den region, kommunen ligger i, og så videre.

Tetraplan arbejder med transport ud fra et helhedssyn. Vi "glemmer" ikke at se på alle elementer i en transportøkonomi, og er parat til at vise, hvilke muligheder det også giver, at arbejde på tværs af sektorerne i den enkelte kommune.

Tetraplan kan udfordre
Vi forstår de problemstillinger, som knytter sig til oplevelsen af trafik og transport. Vi mestre de lidt "skæve" vinkler, og er parat til at udfordre vores kunder i deres forståelse af transport for det enkelte individ.