Trafikledelse

Trafikken kan ledes

ITS-løsninger kan i mange tilfælde sikre flowet i trafiken. Både når vejen er under pres eller under ombygning.

Øge kapaciteten på vejnettet - uden udbygning
I en situation med knappe ressourcer og øgede krav til miljøet, er det ofte ikke muligt at udvide kapaciteten i transportsystemet med nybygning af veje. Derfor er alternative løsninger for at øge kapaciteten på det eksisterende vejnet attraktive, og her kan intelligent trafikledelse komme i spil. Typiske løsninger er variable hastigheds- og informationstavler, der via målesystemer beregner, hvordan trafikken skal afvikles for at øge kapaciteten på en given vejstrækning. Ofte ser man den sideeffekt, at systemerne skaber en mere jævn trafikafvikling. Det er også en fordel for trafiksikkerheden, da det mindsker risikoen for trafikuheld. Tetraplan har været med til at vurdere effekten af trafikledelse på Motorring 3. Og til at vurdere behovet for nye trafikledelsessystemer.

Vælg den rigtige rute - både før og under turen
En anden side af trafikledelse er information til trafikanten, både før og under rejsen. Trafikinformation før rejsen kan være oplysninger om de mest sikre rejseruter og om realistiske rejsetider. Under selve rejsen kan informationen være oplysninger om hændelser på den del af den valgte rejserute, der ligger foran trafikanten, fx. om trafikuheld der kan ændre den planlagte rute og skabe forsinkelse. Tetraplan her deltaget i projektet med udvikling af trafikinformation til RDS/TMC for Vejdirektoratet. Vi har opstillet modeller for, hvordan dynamisk information kan indgå som en del af det grundlag, der benyttes til valg af rejserute.