Service og efterspørgsel

Service og efterspørgsel

Er servicen, som den skal være?

Serviceniveauet i et kollektivt transportsystem har for den enkelte bruger en sammenhæng med, hvor langt der er til stoppesteder og stationer, frekvens for busser og tog samt hvor direkte ruten er. Pris, ventefaciliteter og komfort spiller også ind.

Servicemål og udbud
En kortlægning af en kommunes serviceniveau mht. den kollektive transport er et godt udgangspunkt til at se på, om der er utilsigtede uligheder. Og til at fastlægge det serviceniveau, der skal være målet fremover. I flere kommuner, fx. Århus og Ringsted, har vi evalueret de servicemæssige konsekvenser af omlægninger i bustransporten.

Der findes ikke ét mål, der på samme tid samler alle serviceparametre. Man må arbejde med flere forskellige:

  • Afstand mellem byfunktioner og stoppesteder
  • Tidsforbrug og antal skift ved rejser til centrale rejsemål
  • Udbud i form antal afgange ved forskellige byfunktioner  

I kortlægninger og analyser arbejder vi i vidt omfang med registerbaserede og geokodede data, som vi sammenstiller: Virksomhedernes lokalisering og størrelse via det Centrale Virksomheds Register, befolkningens bosætning via Bygge og Bolig Registret, betjeningen på forskellige lokaliteter via automatiserede opslag på Rejseplanen eller på analyser af det bagvedliggende datagrundlag.

Hvem sidder i busserne?
Det kan være vanskeligt at holde styr på transportbehovets omfang, relationer og karakter. Man kan tælle passagerer og andre trafikanter, men med hvilke formål og i hvilke relationer rejser de? Det må man spørge dem om - og det gør man i den Nationale Transportvane Undersøgelse. Siden 2006 har man spurgt 82.000 danskere, svarende til at knap 2% af befolkningen i alderen 10-84 år og deres transportvaner. Der spørges indgående og konkret til rejseformål og relationer. I dag er der således et stort geokodet datamateriale af en kvalitet, som gør det muligt at lave detaljerede analyser i konkrete områder.

Vi har brugt transportvane Undersøgelserne i en opgave for for Midttrafik. Her har vi for første gang fastlagt rejsestrømmene i Region Midtjylland. Transportefterspørgslen er udlagt på vejnettet opdelt på forskellige rejseformål. Hermed har det både været muligt at tegne de store linjer i regionens transportefterspørgsel, og at tilvejebringe et kvantitativt materiale om efterspørgslen til brug for den konkrete køreplanlægning.