Støjkortlægning

Støjkortlægning

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støj fra vej og bane er kommet mere i fokus. Støjkortlægning er et vigtigt redskab til at få ren besked om, hvor problemerne er størst - og til at prioritere indsatsen. Støjkortlægningen giver samtidigt et godt grundlag for at tilgodese støjhensynet i den kommunale planlægning.

Støjkortlægning, et vigtigt planredskab
Støjkortlægning bruges i mange sammenhænge: i lokaliseringspolitikken, til at placere nybyggeri rigtigt i forhold til støjudbredelsen og til at udforme byggeriet så det "skygger" for støjen. Er støjen allerede et problem, kan kortlægningen af støjen bruges til at finde frem til de bedste løsninger blandt støjvolde, støjdæmpende vinduer, støjreducerende asfalt mv.

Overholder man støjgrænserne?
Der er gang i byggeriet i kommunerne: Gamle byområder omdannes og nye udlægges. Den vejledende grænseværdi for støj ved nye boliger er på 58 dB(A), men gælder også som vejledning for eksisterende boliger. Et overblik over støjforholdene i kommunen er et godt arbejdsredskab til at udpege indsatsområder og virkemidler. Og en handlingsplan med prioritering af projekter, som sikrer mindst mulig støj i nye og eksisterende boliger, er et godt skridt på vejen til fremtidssikret byggeri.

Støjhandlingsplaner for større byområder
Et nyt EU-direktiv om støjkortlægning og handlingsplaner gør det obligatorisk for de største byer at lave en støjhandlingsplan for hele kommunen. Også kommuner som har større trafikerede veje skal kortlægge støjen langs disse veje og foreslå foranstaltninger for de pågældende veje.

MapNoise: Støjmodel til det meste
MapNoise kan beregne og visualisere støjudbredelsen samt effekten af forskellige lokaliserings- og afværgeforanstaltninger. Brugen af digitale kort og registerdata om boliger fra BBR-registeret gør støjberegningerne ressource- og tidsbesparende. Modellen kan tage højde for alle støjkilder i området. Visualiseringen betyder, at støjudbredelsen er let at overskue. Støjkortet illustrerer billeder af støjen i terrænet, i punktbelastninger og i antal støjbelastede boliger. MapNoise foreligger nu i en ArcGis version, hvor den nye officielle nordiske beregningsmetode Nord2000 er indbygget.