Uheldsanalyse

Uheldsanalyse

At mindske antallet af uheld på vejnettet er en vigtig målsætning for alle kommuner. Kortlægning og analyse af uheldsdata er et uundværligt redskab til at nå målsætningen. Uheldsvurdering er også vigtig ved alle ny- og ombygninger i infrastrukturen. Børn, ældre og cyklister er særligt udsatte. De føler sig også ofte mere utrygge i trafikken.

Overblik over uheld med MapUheld
Tetraplan har udviklet det GIS-baserede værktøj MapUheld, der kan systematisere og effektivisere arbejdet med at administrere og analysere uheldsdata. Programmet illustrerer uheldsbilledet på kort, og kan samtidig beregne og visualisere uheldstætheder og -frekvenser for kryds og strækninger. Programmet kan specificere hvilke uheldstyper, der skal analyseres: årstal, uheldsart, partskombination, uheldssituation eller uheld med alkohol indblandet. Og det er muligt at sammenligne uheld fra to tidsperioder, eksempelvis i forbindelse med før- efteranalyser af trafiksikkerhedsprojekter. MapUheld kan sættes op, så det kan bruges af kommunen selv i den løbende planlægning. Men Tetraplan kan også hjælpe til med inddatering, udtræk og relevante analyser.

Slå hastigheden ned med hastighedsplaner
Den rette hastighed på de rette veje kan forebygge uheld. En hastighedsplan er et godt redskab til at vurdere, hvor på vejnettet det kan betale sig at sænke hastigheden, og hvor den kan hæves. Bil-trafikmængder, hastigheder og uheld er nøgledata i en hastighedsplan. Men også cykel- og gangtrafik samt viden om utryghed i trafikken skal analyseres. Har man ikke cykel- og gangdata kan man lave tællinger. Eller på en model beregne antallet af cykel og gangture ud fra antallet af boliger, servicefunktioner og arbejdspladser koblet med erfaringstal om, hvor meget cykel- og gangtrafik de forskellige byfunktioner skaber.

Med kombinationen af en grundig uheldsanalyse og viden om hvor folk færdes, kan man opstille forslag til generelle retningslinier for hastigheden på vejnettet. Særligt uheldsprægede områder kræver en detailanalyse for at kortlægge, hvorfor uheldene sker - og hvordan de kan forhindres. Disse analyser giver grundlag for at prioritere mellem forskellige tiltag.