Skoleskilt

Kommunal skolekørsel

Få hjælp til at optimere skolekørslen

Elever, som enten bor langt fra skolen eller hvor skolevejen udgør en fare, har krav på befordring betalt af kommunen. Afstandskriteriet afhænger af elevens klassetrin, og det samme kan være tilfældet for om en vej er trafikfarlig.

For at skabe overblik over hvilke elever der har behov for skolekørsel, og for at optimere kørslen kan Tetraplan tilbyde en række analyser, som kommunen kan bruge til at få overblik over området for skolekørsel.

Kortlægning
Første skridt er at få kortlagt kørselsbehovet: Hvor ligger skolerne, hvor bor eleverne og hvor er de trafikfarlige veje? Dermed identificeres de elever, som har et lovfæstet kørselsbehov. Beregningen er enkel. Vi skal bare bruge et regneark med elevernes adresser, klassetrin og skole og så regner vi på hvem der har et kørselsbehov. På figuren ses skoler/skoledistrikter og elever med kørselsbehov.

Skoleveje Figur1

Den samme analyse kan ydermere bidrage til en vurdering af skoledistrikterne: Har kommunen de ”rigtige” skoledistrikter, eller kan disse tilpasses for at tilgodese transporthensyn? En anden mulighed er, hvis kommunen påtænker at ændre sin skolestruktur. Her kan vi beregne konsekvenserne ved forskellige alternativer.

Trafikfarlige veje
Tetraplan hjælper også gerne med en kortlægning af trafikfarlige veje i kommunen. Det vil typisk ske ud fra faktorer som:

  • Uheldsstatistik
  • Trafikmængder
  • Sigtforhold
  • Hastigheder
  • Andel af lastbiler på vejen.

Figuren viser trafikfarlige veje i en kommune der bruger forskellige grader af farlighed: De tykkeste streger vurderes at være farlige for alle elever, de tyndeste for elever på 0.-3. klassetrin.

Skoleveje Figur2

Mest effekt for pengene
Med kendskab til elevernes bopæl og skolernes beliggenhed kan vi finde frem til de mest benyttede skoleveje for såvel gående som cyklende elever. For hver vej og sti beregner vi et tal som angiver, hvor mange elever der dagligt færdes der. Disse trafiktal gør det muligt for kommunen at udpege de steder, hvor det giver størst effekt at forbedre trafiksikkerheden.

Kortet med trafikstrømme indgår i skolevejsanalysen. Her interviewes skolebørn om de steder på skolevejen som de finder usikre, eller hvor de føler det utrygt at færdes. De blå linje viser hvilke veje eleverne anvender for at komme til skole, tallene angiver hvor mange der benytter den enkelte strækning, og de røde prikker er de steder hvor elever har markeret at de føler sig utrygge.

Skoleveje Figur3

På baggrund af analyserne er det blandt andet muligt at foreslå sikre skolevejsruter som leder eleverne udenom farlige steder. Det kan evt. gøres i en ruteplanlægger på kommunens hjemmeside. Indsatsen for at forbedre trafiksikkerheden kan rettes mod de steder hvor der færdes flest skolebørn og hvor utrygheden samtidig er størst.

Tetraplan bistår gerne med til at tilrettelægge og evt. udbyde skolekørslen i licitation. Dette område kan meget vel involvere andre former for kørsel i kommunen. F.eks. kan kørsel af ældre borgere til plejecentre passe fint sammen med skolekørsel.