TMM

En model til kommunerne

Tetraplan har udviklet trafikmodellen TMM, der er særligt tilrettet kommuners behov. Modellen kan installeres hos kommunen, så brugeren selv kan anvende den, men nogle vælger at lade Tetraplan lave datakørslerne.

Inddata: Trafiktal
Inputtet til TMM er data om lokalisering, vej- og stinet samt tællinger på centrale veje. Findes data ikke, må man lave en trafikanalyse for at fastlægge, hvor meget trafik der er gennemkørende, og hvor meget trafik der er oplandstrafik, men ofte kan den viden hentes fra andre datakilder, eksempelvis regionale trafikmodeller.

Uddata: Miljøeffekter
For at beregne de trafikafledte miljøeffekter skal man også levere nogle enkelte input om vejenes omgivelser. Gennem beregninger i TMM får man et overblik over trafikmængder på alle kommunens trafikveje, både person-  vare- og lastbiltrafikken, og man kan give et bud på trafikmængder på alle kommunens trafikveje. På samme måde kan man etablere en cykeltrafikmodel, hvor også stinettet indgår. Udover at belyse trafikstrømmene i kommunen giver TMM et overblik over konsekvenserne af trafikken  - både i dag og i fremtiden  - i form af uheld, støj og emissioner. Konsekvenserne kan opgøres på vejnettet, og giver et godt og illustrativt billed af, hvor forholdene bliver og hvor de bliver værre.

Gode illustrationer
TMM indeholder en integreret GIS-del, så data der opstilles eller beregnes, kan ses på kort. Trafikmodellen i TMM tager hensyn til trængsel på samme måde, som det kendes fra OTM-modellen, og anvender en iterativ proces for at beregne trafikken på en vejstrækning, således at hastigheden løbende reduceres hvis kapacitetsniveauet nås.