• Marie Bangsbo Andersen

  Rådgiver

 • Charlotte Christensen

  Rådgiver

 • Peter Engelund

  Seniorrådgiver, IT-projektleder

 • Agnete Elisabeth Fich

  Projektleder

 • Benno Kjerri Lerche Hansen

  Projektleder

 • Lene Hansen

  Kompetencechef

 • Magnus Duus Hedengran

  Studentermedhjælper

 • Michael Henriques

  Seniorrådgiver

 • Camilla Hviid Hummer

  Afdelingsleder

 • Jakob Høj

  Kompetencechef

 • Hans Martin Johansen

  Rådgiver, projektleder

 • Henriette Kjær

  Projektleder

 • Helena Kyster-Hansen

  Seniorrådgiver, projektleder

 • Stefan Larsen

  Trafikplanlægger

 • Henriette Syrak Lund

  Trafikplanlægger

 • Thomas Markersen

  Programmør

 • Jan Nielsen

  Seniorprojektchef

 • Søren Saugstrup Nielsen

  Rådgiver

 • Elena Pérez-Rebello

  Trafikplanlægger

 • Henrik Paag

  Seniorprojektchef

 • MAA
 • CC
 • PE
 • AEFI
 • BKLH
 • LEH
 • MDH
 • MH
 • CHH
 • JAH
 • HJ
 • HKJ
 • HKH
 • STE
 • HSL
 • TM
 • JN
 • SN
 • EPR
 • HP
 • Kontakt Marie Bangsbo Andersen: 3373 7128 kd/eom//aam

  Marie er uddannet civilingeniør med speciale i trafik. Marie arbejder primært med gennemførelse af trafikmodelberegninger og øvrige trafikale konsekvens-vurderinger, samt håndtering af store datamængder. Marie arbejder desuden med projekter omkring godstransport.

 • Kontakt Charlotte Christensen: 3373 7119 kd/eom//cc

  Charlotte er civilingeniør med speciale indenfor trafik. Charlotte har i sit studie besæftiget sig med kollektive rutevalgsmodeller. Ved brug af diverse rutevalgsmodeller har det været muligt at estimere, hvordan en række faktorer for skift kan have en indvirkning på den rejsendes oplevelse med skift i kollektiv transport.

  Charlotte arbejder primært med gennemførelse af trafikmodelberegninger og øvrige trafikale konsekvensvurderinger

 • Kontakt Peter Engelund: 3373 7130 kd/eom//ep

  Peter er uddannet civilingeniør med vægt på operationsanalyse, statistik og IT. Disse fagområder anvender han i forbindelse med tekniske udredningsopgaver indenfor transportområdet. Det kan være som ankermand i opgaver, hvor der skal udvikles mindre værktøjer eller større IT-systemer, ved analyse af store og ofte komplekse datamængder eller i forbindelse med trafikstatistik. Peter har desuden beskæftiget sig indgående med digitale vejnet bl.a. med udvikling af ruteplanlæggere og med indsamling af hastighedsdata via GPS-teknologi.

 • Kontakt Agnete Elisabeth Fich: 2429 4990 kd/eom//ifea

  Agnete har over 20 års erfaring som analytiker, og har siden 1997 arbejdet med analyse og
  planlægning indenfor forskellige former for trafik. Analysearbejdet har dækket bredt fra analyse af integrationseffekterne af Øresundsbroen, kapacitetsanalyser af tog og metro og til analyse af de optimale placeringer af kommende metro- og letbanestationer. Agnete har desuden arbejdet en del med samfundsøkonomiske analyser af kommende metro- og letbanelinjer. 

 • Kontakt Benno Kjerri Lerche Hansen: 2429 4987 kd/eom//hlkb

  Benno har 9 års erfaring som civilingeniør med speciale i trafikplanlægning fra Aalborg Universitet. Benno har en bred viden om trafik, trafikplanlægning mv., herunder hvordan trafikken håndteres og analyseres. Som rådgivende ingeniør har Benno stor erfaring med at skulle levere solide analyser samt stå til ansvar for sit arbejde med råd og anbefalinger til kunderne

 • Kontakt Lene Hansen: 2540 0234 kd/eom//hel

  Lene er projektleder og trafikplanlægger med godt 20 års erfaring. Lene har været ansat i rådgiverbranchen i ca. 6 år og har tidligere været ansat i en række kommuner. Lene er uddannet trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisor. og har arbejdet med planlægningsopgaver for stat og kommuner, f.eks. trafiksikkerheds- og trafikanalyser, trafiksikkerheds- og trafikplaner, skolevejsanalyser, trafik- og mobilitetsplan.

  Lene har arbejdet med fase 1 og fase 2 programmeringer samt mindre anlægsprojekter, som f.eks. projekter til sikring af skoleveje, hastighedszoner og sortpletprojekter. Derudover har Lene stort kendskab til kommunal forvaltning og har været udstationeret i en række kommuner og Vejdirektoratet, hvor Lene har bistået med gennemførelse af trafiksikkerhedskampagner.

 • Kontakt Magnus Duus Hedengran: 2429 4912 kd/eom//hdm

  Magnus har arbejdet med flere simuleringsprojekter - bl.a. for busafvikling ved letbanens implementering i Aalborg og for Fisketorvets parkeringshus i København. Herudover har Magnus erfaring indenfor bæredygtige trafikprojekter - og har deltaget i Grøn Dyst med et nyt koncept til et intelligent, GPS-baseret parkeringssystem i København.

  GIS-baseret modellering og tilhørende samfundsøkonomiske analyser af større vej- og baneprojekter har ligeledes været en vigtig del af Magnus' uddannelse.

  Magnus er under uddannelse til ingeniør i trafik og transport på Danmarks Tekniske Universitet.

 • Kontakt Michael Henriques: +453373 7115 kd/eom//hm

  Michael er uddannet cand.scient.pol, og har i mere end 25 år arbejdet med problemstillinger i transportsektoren. Michael er specialist på godstransportområdet, og har arbejdet med de fleste problemstillinger indenfor vej, bane- og søtransport. Michael har stort kendskab til, hvorledes man får transportformerne til at arbejde sammen, herunder hvordan man bruger landterminaler og havne som effektive knudepunkter. Michael har desuden en stor viden om hvorledes nationale og internationale projekter spiller sammen, og hvorledes midler fra eksempelvis EU kan være med til at løfte projekter.

 • Kontakt Camilla Hviid Hummer: 2429 4914 kd/eom//hhc

  Camilla har mere end 10 års erfaring med trafikplanlægning specielt indenfor trafiksikkerhed og cykeltrafik i byområder. Camilla har fungeret som projektleder indenfor en bred vifte af trafikplanlægningsopgaver lige fra sikring af skoleveje til etablering af grønne cykelruter og cykelparkeringsoptimering i København.

  Camilla er derudover certificeret procesfacilitator, hvilket hun anvender i kombination med sine faglige kompetencer som trafikplanlægger. Camilla arbejder generelt med stor fokus på involvering af de mange aktører, som infrastrukturprojekter ofte indeholder, og hvordan succesfuld inddragelse af aktører har en positiv afsmittende effekt på modtagelse og gennemførelse af planlægningsopgaver.

 • Kontakt Jakob Høj: 3373 7123 kd/eom//haj

  Jakob er uddannet civilingeniør med speciale i trafik- og byplanlægning. Han er ansvarlig for planlægningsindsatsen overfor kommunerne på de trafikale og miljømæssige områder. Jakob har stor erfaring med udarbejdelse af trafik- og miljøhandlingsplaner, mobilitetsplaner, udførelse af trafiktekniske og miljømæssige vurderinger af vej- og trafikplaner, samt i opbygning og anvendelse af GIS baserede trafikmodeller i kommunalt regi. Han har tillige stor erfaring med kommunale støjkortlægninger og støjhandlingsplaner, senest fra revisionen af Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje.

 • Kontakt Hans Martin Johansen: 3373 7147 kd/eom//jh

  Hans er uddannet civilingeniør med speciale i trafik. Hans arbejder primært med gennemførelse af trafikmodelberegninger og øvrige trafikale konsekvensvurderinger. Her kombinerer han sin flair for trafikmodeller, GIS, IT og databehandling. Hans har også en betydelig viden indenfor i godstrafik og godsstrømme. Ligesom han udvikler nye add-ons, der letter analyserne af store datamængder.

 • Kontakt Henriette Kjær: 2540 0375 kd/eom//jkh

  Henriette Kjær har 15 års erfaring med projektledelse og koordinering af projekter. Hun arbejder p.t. for Vejdirektoratet for at sikre Vejdirektoratets hovedlandevejsinteresser i forbindelse med, at Banedanmark bygger og ombygger en række kryds, tunneler og broer som konsekvens af en ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

  Henriette har omfattende erfaring med fysisk og strategisk planlægning indenfor vejområdet. Desuden har hun udarbejdet flere trafiksikkerhedsplaner, hastighedsplaner, cykelstiplaner og skolevejsanalyser.

  Igennem Henriettes karriere har hun opnået en stor forståelse for alle aspekter af vejtrafik såsom trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed, og Henriette er desuden certificeret trafiksikkerhedsrevisor og tilgængelighedsrevisor.

 • Kontakt Helena Kyster-Hansen: 3373 7132 kd/eom//hkh

  Helena har mere end 25 års erfaring med transport, særligt inden for jernbanesektoren, med fokus på gods- samt intermodal transport. Gennem et indgående kendskab til det europæiske transport marked og dets aktører, har hun i mere end 12 år været konsulent og ansvarlig for en lang række projekter både i de nordiske lande samt internationalt. Hun arbejder primært med markeds og operationelle tiltag, opstart af nye aktiviteter samt innovative koncepter for transportoperation, logistik mv.

 • Kontakt Stefan Larsen: 2540 0363 2540 0363

  Stefan er trafikplanlægger og vejingeniør med speciale i cykeltrafik og vejgeometri inden for byområder. Hans erfaring omfatter dels projektering af vejprojekter i variabel størrelse, dels trafikplanlægning bl.a. i Københavns og Frederiksberg Kommune.

  Senest har Stefan udført krydsombygninger i både Københavns, Gentofte og Rødovre Kommune samt arbejdet på udbudsmateriale vedrørende genopretning af en række kørebane- og fortovsstrækninger i Københavns Kommune.

  Derudover har Stefan arbejdet på etablering af hastighedszoner i København samt arbejdet på en fuld ny vejvisningsplan for Odense i.f.m. åbningen af Odins Bro over Odense fjord samt lukningen af hovedfærdselsåren Thomas B. Thriges Gade.

 • Kontakt Henriette Syrak Lund: 2429 4957 kd/eom//lsh

  Henriette er uddannet landskabsarkitekt og har tidliger været ansat hos Transport of London som dansk cykelekspert.

  Henriette vil gerne være med til at drive Danmarks trafikplanlægning i en helhedsorienteret og bæredygtig retning.

 • Kontakt Thomas Markersen: 2540 0290 kd/eom//mt

  Thomas er uddannet IT-supporter og certificeret i Windows server. Thomas har ansvaret for firmaets IT-systemer. Han arbejder også som programmør og har bl.a. været med til at udvikle systemer til Vejdirektoratet, samt en lang række af Tetraplan' interne systemer.

 • Kontakt Jan Nielsen: 3373 7112 kd/eom//nj

  Jan er uddannet civilingeniør med speciale i trafik. Han har 25 års erfaring i udvikling af pc-modeller til analyse af transportrelaterede problemer. Han har omfattende kompetencer inden for computerbaseret databehandling, analyse og præsentation af meget store datamængder, kombineret med et indgående kendskab til trafikplanlægning. I de seneste 6 år har han arbejdet indgående med ruteoptimering og realtidsdata fra GPS og mobiltelefoni, samt deres anvendelse på forskellige digitale kortgrundlag. Jan var med til at starte Tetraplan i 1994.

 • Kontakt Søren Saugstrup Nielsen: 3373 7135 kd/eom//ns

  Søren er uddannet cand. scient. i kulturgeografi med speciale i økonomisk geografi og byplanlægning. Søren har med sin baggrund som kulturgeograf en bred samfundsmæssig tilgang til trafikplanlægning. Hans fokus er på koblingen og samspillet mellem transport og samfund, herunder miljø og socioøkonomiske forhold. Søren arbejder med projekter omkring person- og godstransport, både nationalt og i EU-regi. Desuden har Søren en omfattende viden om bil- og lastbilteknologi.

 • Kontakt Elena Pérez-Rebello: 2540 0319 kd/eom//rpe

  Elena er trafikplanlægger og vejingeniør og har siden 2007 arbejdet i rådgiverbranchen, bl.a. i Spanien. Hun har siden 2010 arbejdet hos MOE A/S.

  Elena har arbejdet på en række planlægningsopgaver, herunder trafiksikkerhedsplaner, trafikanalyser, skolevejs- og borgeranalyser, vejvisning- og hastighedsplaner. Elena har desuden arbejdet med trafikale inputs til konkurrenceprojekter bl.a Universitetssygehuset i Aalborg, Rigshospitalet og det nye supersygehus i Nord Sjælland.

  Elena har også arbejdet på en række skitse- og detalje projekter for Københavns Kommune, herunder de grønne cykelruter og etablering af cykelbaner.

 • Kontakt Henrik Paag: 3373 7126 kd/eom//ph

  Henrik er uddannet civilingeniør. Han har 25 års erfaring med trafikplanlægning og har været projektleder for en lang række større og komplekse trafikplanlægningsopgaver i såvel Danmark som udlandet. Han har omfattende erfaring inden for opbygning og anvendelse af trafikmodeller, bl.a. trafikmodellen OTM for hovedstadsområdet. Henrik arbejder derudover med gennemførelse af trafikale og samfundsøkonomiske analyser samt konsekvensvurderinger for nye infrastrukturprojekter og andre forbedringer af den trafikale betjening for såvel vej, bane, færge- og flytrafik.